Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Padelbanen
Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis:

PadelNU: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PadelNU B.V., ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 88966925, statutair gevestigd te Gouda en kantoorhoudende te Gouda aan de Kampenringweg 45D, 2803 PE te Gouda, e-mailadres: info@padelnu.nl.

Overeenkomst: de overeenkomst op grond waarvan Afnemer één of meerdere Producten van PadelNU afneemt, al dan niet tezamen met de montage ervan.

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met PadelNU een Overeenkomst aangaat.

Montage: de montage die door of namens PadelNU zal worden uitgevoerd van de door Afnemer bij PadelNU gekochte producten.

Producten: producten, waaronder één of meer artikelen van PadelNU, die onder meer worden aangeboden op www.padelnu.nl.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen PadelNU en Afnemer met betrekking tot de levering en montage van padelbanen en maken deel uit van alle met PadelNU gesloten overeenkomsten.

2.2 Afnemer kan alleen afwijken van deze voorwaarden of extra voorwaarden toevoegen als PadelNU hiermee schriftelijk akkoord gaat. Eventuele algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing.

2.3 Als Afnemer eenmaal akkoord is gegaan met deze voorwaarden, gelden deze voorwaarden ook voor alle toekomstige overeenkomsten tussen PadelNU en dezelfde Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.4 Als een deel van deze voorwaarden ongeldig of niet van toepassing is, blijven de andere voorwaarden gewoon geldig. Als een voorwaarde om wat voor reden dan ook ongeldig blijkt te zijn, zullen we deze vervangen door een geldige voorwaarde die zo veel mogelijk hetzelfde betekent.

 

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen, etc. van PadelNU zijn geheel vrijblijvend, tenzij PadelNU schriftelijk anders heeft aangegeven.

3.2 Alle door PadelNU verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

3.3 PadelNU is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

3.4 Indien een offerte of aanbieding van PadelNU niet binnen 14 dagen (of de expliciet in de offerte of aanbieding vermelde periode) door een schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail door de Afnemer wordt bevestigd, vervalt de offerte of aanbieding.

3.5 PadelNU behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.6 Bijkomende werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Indien Afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken.

Artikel 4: Prijs

4.1 De overeengekomen prijs is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2 PadelNU heeft het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

4.3 PadelNU is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn; stijging van verzendkosten; stijging van lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, andere arbeidsvoorwaarden; invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen; een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen; of andere vergelijkbare omstandigheden.

4.4 Voor projecten die langer duren dan zes maanden, behoudt PadelNU zich het recht voor om de prijzen aan te passen in geval van aanzienlijke kostenstijgingen van materialen, lonen of andere kosten die van invloed zijn op de uitvoering van de overeenkomst.

4.5 Prijzen gelden in euro’s tenzij in andere valuta uitgedrukt.

 

Artikel 5: Betalingscondities

5.1 Tenzij anders is afgesproken, moet Afnemer het bedrag dat hij volgens de overeenkomst verschuldigd is binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen. Afnemer mag de betaling niet uitstellen of verrekenen met een andere vordering.

5.2 Als Afnemer niet op tijd betaalt zoals aangegeven in lid 1, is hij direct in verzuim en is geen verdere aanmaning door PadelNU nodig.

5.3 Afnemer moet op eerste verzoek van PadelNU zekerheid geven voor de betaling van het verschuldigde bedrag volgens de overeenkomst. Deze zekerheid moet voldoende zijn om de vordering, inclusief eventuele rente en kosten, te dekken. Als de zekerheid later onvoldoende blijkt, moet Afnemer op eerste verzoek van PadelNU aanvullende zekerheid geven.

5.4 Als Afnemer niet op tijd betaalt zoals bedoeld in lid 1, moet hij de wettelijke handelsrente betalen. Voor de berekening geldt dat een deel van een maand als een hele maand wordt beschouwd. Daarnaast moet Afnemer buitengerechtelijke incassokosten betalen, die 15% van de openstaande hoofdsom bedragen met een minimum van € 500, evenals de werkelijke gerechtelijke incassokosten, inclusief de kosten voor advocaten, deurwaarders en/of incassobureaus.

 

Artikel 6: Montage

6.1 De bij PadelNU afgenomen producten worden door Afnemer zelf gemonteerd, tenzij Afnemer met PadelNU is overeengekomen dat PadelNU de montage van de producten zal (laten) verzorgen. Indien PadelNU tot montage zal overgaan, gelden de navolgende leden van dit artikel.

6.2 Afnemer is jegens PadelNU verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de montage van de producten. Afnemer is voorts gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor de goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst.

6.3 PadelNU verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit te voeren. PadelNU is daarbij gerechtigd (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.

6.4 PadelNU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.

6.5 Afnemer verleent, in het voorkomende geval, het personeel van PadelNU of een door haar aangewezen monteur toegang tot de plaats waar de producten gemonteerd dienen te worden.

6.6 Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Afnemer.

6.7 Afnemer draagt er zorg voor dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. Afnemer vrijwaart PadelNU voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

6.8 Afnemer is gehouden zelf zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen (bouwvergunning, omgevingsvergunning, etc.) en het doen van een Klic-melding. Voorts vrijwaart Afnemer PadelNU voor aanspraken van derden ter zake van schade aan aanwezige leidingen en/of kabels.

 

Artikel 7: Levering en Eigendomsvoorbehoud

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van de producten ter plaatse waar Afnemer zijn bedrijf uitoefent.

7.2 PadelNU is niet gehouden doch wel gerechtigd om de bestelde producten in gedeelten af te leveren.

7.3 Afnemer is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door PadelNU te leveren producten. Afnemer zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.

7.4 Iedere levering van producten door PadelNU aan Afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat Afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

7.5 Indien vervoer van de af te leveren producten is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Afnemer, tenzij franco levering is overeengekomen. Afnemer draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van producten van PadelNU door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

7.6 Een door PadelNU opgegeven termijn van (op- of af)levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. PadelNU is ook bij een overeengekomen uiterste termijn niet eerder in verzuim nadat Afnemer haar schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog binnen bekwame tijd (op- of af) te leveren.

7.7 Afnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst door PadelNU gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige (op- of af)levering door PadelNU mogelijk te maken, zulks in het bijzonder doch niet uitsluitend beperkt tot het onverwijld beantwoorden van vragen van PadelNU.

7.8 Bij niet-naleving door Afnemer van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen termijn van levering niet meer bindend en is Afnemer in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door PadelNU nodig is. PadelNU is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat Afnemer dit verzuim heeft hersteld.

 

Artikel 8: Verplichtingen Inspectie

8.1 Afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering van geleverde producten en/of oplevering van montagewerkzaamheden deze te inspecteren op gebreken. Gebreken die in alle redelijkheid kenbaar kunnen zijn, dienen door Afnemer uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering/oplevering schriftelijk aan PadelNU gemeld te worden, bij gebreke waarvan ieder recht van Afnemer komt te vervallen.

8.2 De montagewerkzaamheden als uitgevoerd door PadelNU gelden als deugdelijk indien Afnemer het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren, tenzij Afnemer de gebreken conform het eerste lid van dit artikel tijdig heeft gemeld.

 

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Afnemer garandeert PadelNU dat met de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Afnemer ontvangen zaken, zoals teksten, modellen, tekeningen, foto’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, etc., geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Afnemer vrijwaart PadelNU zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

9.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de overeenkomst door PadelNU ontwikkelde diensten of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij PadelNU, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1 Tekortkomingen van PadelNU in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

10.2 Tekortkomingen van PadelNU in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het (openbaar) vervoer, storingen of uitval van digitaal netwerk en/of telefonie, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, pandemieën, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan PadelNU toe te rekenen en geven Afnemer geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

10.3 Indien een overmachtssituatie langer dan vier maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 PadelNU is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. PadelNU is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Afnemer de vervaardigde producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

11.2 PadelNU is uitsluitend aansprakelijk voor schade:

 • Indien deze schade valt onder een eventuele verzekering en dan tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico, dan wel;
 • Indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar zijde.

11.3 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) een verzekering c.q. een verzekering die niet uitkeert en er toch sprake is van aansprakelijkheid van PadelNU, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000, of (indien de opdrachtsom lager is dan voornoemd bedrag) de opdrachtsom uit de overeenkomst.

11.4 PadelNU is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende partijen en/of toeleveranciers, waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers die PadelNU in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld.

11.5 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde dan ook die Afnemer jegens PadelNU heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Afnemer hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door PadelNU te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan iedere (rechts)vordering komt te vervallen.

11.6 PadelNU is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Afnemer aan haar ter beschikking zijn gesteld. Afnemer zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.

11.7 PadelNU is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 PadelNU is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Afnemer ter beschikking is gesteld en de resultaten. Deze verplichting geldt niet voor zover PadelNU een wettelijke plicht heeft tot openbaarmaking of voor zover Afnemer PadelNU van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

12.2 PadelNU is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits geanonimiseerd, aan te wenden voor statistische, vergelijkende of marketing doeleinden.

 

Artikel 13: Privacybeleid en Gegevensbescherming

13.1 PadelNU zal persoonsgegevens van Afnemer verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). PadelNU zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

13.2 Afnemer heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Voor vragen over het privacybeleid kan Afnemer contact opnemen via info@padelnu.nl.

 

Artikel 14: Garantie en Klachtenprocedure

14.1 PadelNU garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PadelNU, nadat Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

14.3 Bij PadelNU ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PadelNU binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15: Beëindiging van de Overeenkomst

15.1 PadelNU en Afnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met wederzijds goedvinden beëindigen.

15.2 PadelNU heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Afnemer in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en na ingebrekestelling deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn nakomt.

15.3 Afnemer kan de overeenkomst alleen tussentijds beëindigen als:

 • PadelNU schriftelijk akkoord gaat met de beëindiging; en
 • Afnemer alle kosten en vergoedingen betaalt die voortvloeien uit de tussentijdse beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot gemaakte kosten, verlies van winst en andere redelijkerwijs verwachte schade.

15.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door Afnemer zonder dat PadelNU hiermee akkoord is gegaan, blijft Afnemer verplicht om alle overeengekomen betalingen te voldoen alsof de overeenkomst niet beëindigd is.

 

Artikel 16: Wijzigingen van Voorwaarden

16.1 PadelNU behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde datum en tijdstip van inwerkingtreding.

16.2 PadelNU zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Afnemer toezenden. Indien geen datum en tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 17: Toepasselijk Recht en Geschillen

17.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen PadelNU en Afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen zullen, behoudens in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

17.3 Voordat een geschil aan de bevoegde rechter wordt voorgelegd, zullen partijen zich inspannen om het geschil in der minne te schikken door middel van mediation.

Algemene voorwaarden - Padellessen
Inschrijfbepalingen

Artikel 1. Lidmaatschap Vereiste
Lessen kunnen alleen worden gevolgd als de cursist lid is van de betreffende vereniging waar de padellessen worden gegeven.

Artikel 2. Inschrijving en Plaatsing
Inschrijving geeft geen automatisch recht op plaatsing. Bij overschrijding van de inschrijfdatum of volledige lessen worden inschrijvingen op een wachtlijst geplaatst. Plaatsing in een lesgroep is afhankelijk van beschikbare ruimte in het lesschema van de trainer en een zinvolle groepssamenstelling naar oordeel van de trainers. Padel trainingen kunnen vervallen bij onvoldoende aanmeldingen.

Artikel 3. Lestijden
Standaard lestijden zijn 60 minuten, waarvan 50 minuten effectieve les van de trainer en 10 minuten voor warming-up en inspelen.

Artikel 4. Lesschema
Lessen worden gegeven op tijden vastgesteld in overleg met de trainers van de betreffende vereniging, met onderbrekingen tijdens reguliere basisschoolvakanties en erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld, inclusief vakanties en feestdagen.

Artikel 5. Verplichting Lesgeld
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier schrijft de cursist zich definitief in voor de padellessen. Het volledige lesgeld is verschuldigd na plaatsing en voor aanvang van de eerste les. Bij niet tijdige betaling kan PadelNu B.V. de reservering toewijzen aan een andere speler op de wachtlijst.

Afwezigheid en Vervallen van Lessen

Artikel 6. Overmacht
De Spaanse Padel Academy streeft ernaar alle lessen te geven. Bij overmacht (Force majeure zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, planning) geldt de volgende regeling:

 • Eerste uitgevallen les wordt ingehaald.
 • Tweede uitgevallen les vervalt.
 • Derde uitgevallen les wordt ingehaald.Overige lessen na de derde uitgevallen les vervallen en worden niet ingehaald.
 • Als een les eenmaal is begonnen maar voortijdig moet worden beëindigd, wordt deze les niet ingehaald.
 • Bij overmacht (force majeure zoals bijv. extreme weersomstandigheden, vorst, planning) vervallen alle lessen na de eerste week oktober (zomerseizoen) en/of eerste week april (winterseizoen).
 • Als meer dan twee lessen in een seizoen vervallen, heeft de cursist recht op een proportionele terugbetaling van het lesgeld voor de vervallen lessen na de eerste twee uitgevallen lessen.

De terugbetaling wordt berekend als volgt:
Het lesgeld voor het seizoen wordt gedeeld door het totale aantal geplande lessen in het seizoen. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal vervallen lessen na de eerste twee uitgevallen lessen. Als er bijvoorbeeld 5 lessen vervallen, vervallen er 3 na de eerste twee lessen. De cursist heeft dan recht op een terugbetaling van 3 lessen.

Artikel 7. Ziekte of Afwezigheid van Trainer
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer:

 • Wordt de les verzorgd door een vervangende trainer met geldige licentie op de gebruikelijke tijd, of
 • Wordt de les ingehaald op een tijdstip in overleg met de trainer.

Artikel 8. Ziekte of Afwezigheid van Cursist
Als een cursist afwezig is vanwege ziekte of om een andere reden, blijft het volledige lesgeld verschuldigd en komt het lesuur te vervallen voor de afwezige cursist. Het is niet mogelijk om gemiste lessen standaard in te halen of een terugbetaling te ontvangen voor de gemiste lessen, tenzij anders overeengekomen met de trainer.

Artikel 9. Meldplicht Afwezigheid
Cursisten dienen hun afwezigheid ten minste 48 uur van tevoren te melden bij de trainer. Hoewel het lesgeld voor gemiste lessen verschuldigd blijft, kunnen cursisten in overleg met de trainer proberen een alternatieve les in te plannen. Het inhalen van lessen is afhankelijk van de beschikbaarheid en mogelijkheden binnen het lesschema en kan niet worden gegarandeerd.

Artikel 10. Inhalen van Lessen
Lessen die zijn uitgevallen door andere redenen dan ziekte of afwezigheid van de cursist (artikel 8) of ziekte/afwezigheid van de trainer (artikel 7), zullen aan het einde van de lesperiode worden ingehaald, zoveel mogelijk op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip.

Artikel 11. Uitsluiting bij Niet-betaling
Bij niet-betaling van het lesgeld kan de trainer deelname aan de lessen uitsluiten totdat het lesgeld is voldaan. Deze vervallen lessen kunnen achteraf niet worden ingehaald.

Kwaliteit

Artikel 12. Aandachtspunten Trainer
De trainer besteedt aandacht aan speltechnische en tactische facetten, sportief gedrag, sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 13. Groepsindeling
De trainers stellen de groepsindelingen naar beste kunnen en inzicht vast, waarbij rekening wordt gehouden met het niveau en de samenstelling van de deelnemers. Indien noodzakelijk kunnen tussentijdse wijzigingen in de groepsindeling worden doorgevoerd. Bij een lager aantal deelnemers dan vermeld op het inschrijfformulier, kunnen de kosten per deelnemer worden aangepast (verhoogd). Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 14. Betalingstermijn
Betaling van het lesgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Niet-betaling
Als de cursist in gebreke blijft met de betaling, behoudt PadelNu B.V. zich het recht voor om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. PadelNu B.V. kan verdere deelname aan de lessen opschorten totdat de volledige betaling is ontvangen.

Aansprakelijkheid en Verzekering

Artikel 16. Aansprakelijkheid
PadelNu B.V., de vereniging en de trainers zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van de cursisten. PadelNu B.V., de vereniging en de trainers zijn ook niet aansprakelijk voor enige letsels (blessures) of schade die cursisten oplopen tijdens de lessen.

Artikel 17. Verzekering
Cursisten dienen zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering voor persoonlijke ongevallen en aansprakelijkheid.

Privacy en Persoonsgegevens

Artikel 18. Privacy
PadelNu B.V. verwerkt persoonsgegevens van de cursisten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met de padellessen en worden niet gedeeld met derden zonder toestemming van de cursist.

Artikel 19. Beeldmateriaal
Tijdens de lessen kunnen foto’s en video’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden. Cursisten die hiertegen bezwaar hebben, dienen dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken.

Wijzigingen en Annuleringen

Artikel 20. Wijzigingen in Voorwaarden
PadelNu B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan de cursisten meegedeeld en treden in werking 30 dagen na de bekendmaking.

Artikel 21. Annulering door PadelNu B.V.
PadelNu B.V. behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden. In geval van annulering door PadelNu B.V. wordt het lesgeld naar rato terugbetaald.

Artikel 22. Annulering door Cursist
Als een cursist een al betaalde cursus annuleert voor aanvang, kan een deel van het lesgeld worden terugbetaald afhankelijk van het moment van annulering:

 • Tot 4 weken voor aanvang: 75% terugbetaling
 • Tot 2 weken voor aanvang: 50% terugbetaling
 • Binnen 2 weken voor aanvang: geen terugbetaling

Slotbepalingen

Artikel 23. Overdracht Les
Cursisten kunnen een les niet overdragen aan een derde, behalve zoals bepaald in artikel 15.

Artikel 24. Voortijdige Beëindiging
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist vindt geen restitutie van het resterende lesgeld plaats. Bij langdurige afwezigheid kan de cursist de lessen overdragen aan een derde van gelijk niveau in overleg met de trainer. Eventuele financiële regelingen worden onderling overeengekomen.

Artikel 25. Eigen Risico
Het volgen van padellessen is voor eigen risico. De vereniging, PadelNu B.V. en de trainer zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit de trainingen.

Artikel 26. Onvoorziene Gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen PadelNu B.V. en/of de trainer.

Algemene voorwaarden - Padelreizen
Artikel 1. Definities

1.1 PadelNu: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PadelNu B.V., ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 88966925, statutair gevestigd te Gouda en kantoorhoudende te Gouda aan de Kampenringweg 45D, 2803 PE te Gouda, e-mailadres: info@padelnu.nl.

1.2 Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met PadelNu een overeenkomst aangaat.

1.3 Overeenkomst: De overeenkomst op grond waarvan de Klant een padelreis bij PadelNu boekt.

1.4 Padelreis: Een door PadelNu georganiseerde reis bestaande uit accommodatie en padeltrainingen met optionele extra’s zoals luchthaventransfers.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, boekingen en overeenkomsten met betrekking tot padelreizen georganiseerd door PadelNu.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden zijn uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.4 De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van de Klant.

2.5 Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen door een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Prijzen die PadelNu hanteert zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

3.2 Alle prijzen die PadelNu hanteert voor zijn diensten op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen te allen tijde door PadelNu worden gewijzigd.

3.3 Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn in het aanbod of de offerte is vermeld.

3.4 Indien de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, vervalt het aanbod of de offerte.

3.5 Aanbiedingen en offertes zijn niet geldig voor nabestellingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.6 Voor een dienstverlening door PadelNu wordt een totaalbedrag als richtprijs afgesproken, tenzij partijen schriftelijk een vaste prijs overeenkomen.

3.7 PadelNu is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uitvalt, zal PadelNu de Klant hierover tijdig informeren met een rechtvaardiging voor de hogere prijs.

3.8 Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uitvalt, heeft de Klant het recht om het deel van de opdracht te annuleren dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

3.9 PadelNu heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingangsdatum zal PadelNu de prijsaanpassingen aan de Klant mededelen. De Klant heeft het recht om de overeenkomst met PadelNu op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 4. Boekingen en bevestigingen

4.1 Boekingen kunnen online of via andere door PadelNu aangegeven kanalen worden gedaan.

4.2 Na ontvangst van de boeking bevestigt PadelNu de boeking per e-mail. De overeenkomst komt tot stand na deze bevestiging door PadelNu per e-mail.

4.3 PadelNu behoudt zich het recht voor om boekingen te weigeren zonder opgave van redenen.

Artikel 5. Betalingen

5.1 PadelNu mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 30% van het overeengekomen bedrag verlangen. De aanbetaling dient binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

5.2 De resterende reissom dient uiterlijk zes weken voor vertrek volledig te zijn voldaan.

5.3 Bij boekingen binnen zes weken voor vertrek dient de volledige reissom direct te worden voldaan.

5.4 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij automatisch in verzuim is zonder dat PadelNu de klant een aanmaning hoeft te sturen.

5.5 Wanneer er sprake is van verzuim, zal een derde partij namens PadelNu de klant op de hoogte brengen om de openstaande reissom uiterlijk binnen 14 dagen te voldoen. De klant wordt erop gewezen dat als de resterende reissom niet wordt betaald, de reis als geannuleerd wordt beschouwd. PadelNu zal de reeds betaalde bedragen verrekenen met de annuleringskosten. Als de vertrekdatum binnen de 14 dagen plaatsvindt, dient de resterende reissom alsnog te worden voldaan.

5.6 In het geval dat de klant in verzuim is met de betaling, heeft PadelNu het recht om vanaf de dag dat de klant in verzuim is: I. Vertragingsrente te rekenen over het verschuldigde bedrag conform de wettelijke rente. II. Redelijke incassokosten in rekening te brengen volgens de wettelijke bepalingen. III. De levering van verdere diensten op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen. IV. De overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te eisen voor het niet nakomen van de betalingsverplichting. V. Juridische stappen te ondernemen om de verschuldigde bedragen te vorderen, waarbij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant komen.

5.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van PadelNu op de klant onmiddellijk opeisbaar.

5.8 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door PadelNu, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan PadelNu te betalen.

Artikel 6. Wijzigingen door de Klant

6.1 Wijzigingen in de boeking door de klant kunnen afhankelijk van beschikbaarheid worden doorgevoerd tegen betaling van eventuele wijzigingskosten.

6.2 Alle wijzigingsverzoeken dienen per e-mail te worden verstuurd naar reizen@padelnu.nl.

Artikel 7. Annulering door de Klant

7.1 Annulering dient per e-mail te worden verstuurd naar reizen@padelnu.nl. Annuleringen die worden verzonden op niet-werkdagen, worden geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

7.2 De klant kan de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis annuleren. De annuleringskosten zijn als volgt, gebaseerd op het tijdstip van annulering:

– Tot 70 dagen voor vertrek: verlies van de aanbetaling.

– Vanaf 69 dagen tot 63 dagen voor vertrek: 30% van de reissom.

– Vanaf 62 daten tot 49 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.

– Vanaf 48 dagen tot 29 dagen voor vertrek: 70% van de reissom.

– Vanaf 28 dagen tot 15 dagen voor vertrek: 90% van de reissom.

– Vanaf 14 dagen tot 0 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

7.3 Als de klant de reisovereenkomst annuleert, moet de klant de hierboven genoemde annuleringskosten betalen. Als er geen vaste annuleringskosten zijn overeengekomen, verstrekt PadelNu op verzoek van de klant een verantwoording van de in rekening gebrachte annuleringskosten.

7.4 Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifieke annuleringsbepalingen van de dienstverlener. PadelNu zal de klant hierover uiterlijk bij de boeking informeren.

7.5 Als een klant uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. PadelNu zal een passend wijzigingsvoorstel doen aan de overblijvende reizigers voor dezelfde periode en accommodatie. De reissom wijzigt conform de prijstabel. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.

7.6 Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven gaan. PadelNu brengt een eventueel overschot op de nieuwe reissom in mindering.

7.7 Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis en de reis nog niet is aangevangen, kan de klant de overeenkomst kosteloos annuleren en betaalt PadelNu alle door de klant vooruitbetaalde gelden terug. De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

7.8 In geval van onvoorziene en buitengewone omstandigheden zoals natuurrampen, pandemieën of politieke onrust die zich voordoen nadat de reis is begonnen en de reis significant beïnvloeden, zal PadelNu zich inspannen om passende alternatieve regelingen te treffen. Indien dit niet mogelijk is, zal PadelNu de niet-gebruikte delen van de reissom terugbetalen. PadelNu is niet aansprakelijk voor extra kosten die voortvloeien uit dergelijke omstandigheden.

Artikel 8. Wijzigingen en annuleringen door PadelNu

8.1 PadelNu behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden de reis te wijzigen of te annuleren.

8.2 Bij annulering door PadelNu heeft de klant recht op terugbetaling van de volledige reissom.

Artikel 9. Reisdocumenten

9.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van geldige reisdocumenten zoals paspoorten en visa.

9.2 PadelNu verstrekt tijdig de benodigde reisbescheiden aan de klant, uiterlijk 14 dagen voor vertrek.

9.3 De klant dient contact op te nemen met PadelNu indien hij de reisbescheiden niet uiterlijk 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen.

Artikel 10. Verzekeringen

10.1 PadelNu adviseert de klant een reisverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit is niet inbegrepen in het aanbod van PadelNu.

10.2 PadelNu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door een verzekering had kunnen worden gedekt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van PadelNu

11.1 PadelNu is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertragingen, overmacht of handelingen van derden.

11.2 De aansprakelijkheid van PadelNu is in alle gevallen beperkt tot directe schade en tot maximaal de reissom – factuur.

11.3 Indien PadelNu aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. PadelNu is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt door nalatigheid van derden, overmacht of omstandigheden buiten de controle van PadelNu.

11.4 PadelNu, de vereniging en de trainers zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van de klant tijdens de reis.

11.5 PadelNu, de vereniging en de trainers zijn ook niet aansprakelijk voor enige letsels (blessures) of schade die klanten oplopen tijdens de activiteiten georganiseerd door PadelNu.

11.6 Klanten dienen zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering voor persoonlijke ongevallen en aansprakelijkheid.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van de Klant

12.1 Wanneer de klant verantwoordelijk is voor schade die hij/zij veroorzaakt aan eigendommen van PadelNu of derden, dan kan PadelNu of de derde partijen waar PadelNu mee samenwerkt de hieruit voortvloeiende kosten in rekening brengen aan de klant.

12.2 Als de klant zodanige hinder of overlast veroorzaakt dat een goede uitvoering van de overeenkomst daardoor wordt bemoeilijkt, kan PadelNu besluiten dat de overeenkomst wordt beëindigd. PadelNu kan de hieruit voortvloeiende kosten in rekening brengen aan de klant.

12.3 De klant dient zich te houden aan de instructies van PadelNu en de lokale wet- en regelgeving.

12.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor alle claims van derden die voortvloeien uit het handelen of nalaten van de klant tijdens de padelreis of met betrekking tot de diensten die door PadelNu zijn geleverd. Dit betekent dat als iemand anders PadelNu aansprakelijk stelt voor iets dat de klant heeft gedaan of nagelaten tijdens de reis, PadelNu de kosten of schade die hierdoor ontstaan kan claimen bij de klant.

Artikel 13. Klachten

13.1 Meldingsplicht klant. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst meldt de klant ter plaatse zodat er zo snel mogelijk naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor dient de klant de volgende stappen te ondernemen:

– Meld een klacht met betrekking tot de accommodatie direct bij de receptie.
– Meld een klacht met betrekking tot de padeltraining direct bij de padelschool. – Meld een klacht met betrekking tot de luchthaventransfer direct bij de chauffeur.

Zodat deze partijen een kans krijgen om een klacht direct in overleg met de klant op te lossen. Deel een klacht ook direct per e-mail aan reizen@padelnu.nl zodat PadelNu op de hoogte is van de situatie en eventueel kan ondersteunen.

13.2 Als een klacht niet naar tevredenheid van de klant wordt opgelost, dient de klant hier zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden na afloop van de reis PadelNu hiervan per e-mail (reizen@padelnu.nl) op de hoogte te stellen.

13.3 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

13.4 PadelNu streeft ernaar om klachten die ter plaatse worden gemeld binnen 24 uur te behandelen. Klachten die pas na terugkomst in Nederland worden gemeld, worden binnen 28 dagen behandeld.

13.5 Als de klacht van een klant niet aan de meldingsplicht/registratie voldoet en daardoor PadelNu of de derde partijen waar PadelNu mee samenwerkt niet in de gelegenheid is gesteld om de klacht te verhelpen, dan kan een eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

Artikel 14. Overmacht / Force Majeure

14.1 Naast wat bepaald is in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van PadelNu in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan PadelNu kan worden toegerekend in situaties die buiten de wil van PadelNu liggen en die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhinderen of die de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van PadelNu kunnen worden verlangd.

14.2 Dergelijke overmachtsituaties omvatten maar zijn niet beperkt tot: natuurrampen, oorlogssituaties, mobilisatie, opstanden, rellen, noodtoestanden, wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen in stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomdiensten; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

14.3 Indien een overmachtsituatie zich voordoet waardoor PadelNu een of meerdere verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat PadelNu weer in staat is deze na te komen.

14.4 Indien een overmachtsituatie langer dan 30 kalenderdagen duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.5 PadelNu is in een overmachtsituatie geen enkele schadevergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 15. Privacy en gegevensbescherming

15.1 PadelNu verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

15.2 Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de klant.

15.3 PadelNu zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

15.4 De klant heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Voor vragen over het privacybeleid kan de klant contact opnemen via info@padelnu.nl.

15.5 Tijdens de padeltrainingen kunnen foto’s en video’s worden gemaakt voor promotionele doeleinden. Klanten die hiertegen bezwaar hebben, dienen dit vooraf aan PadelNu kenbaar te maken. De klant dient een schriftelijk bezwaar in te dienen per e-mail. Deze e-mail dient te worden verstuurd aan reizen@padelnu.nl.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1 PadelNu behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan de klant medegedeeld en treden in werking 30 dagen na deze mededeling, tenzij anders aangegeven.

16.2 Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang die de essentie van de overeenkomst niet beïnvloeden, kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

16.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal PadelNu zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Klanten kunnen de overeenkomst alleen opzeggen indien de wijzigingen een aanzienlijke verslechtering van hun rechten of een wezenlijke verandering in de diensten inhouden.

16.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat PadelNu bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen PadelNu en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen zullen, behoudens in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

17.3 Voordat een geschil aan de bevoegde rechter wordt voorgelegd, zullen partijen zich inspannen om het geschil in der minne te schikken door middel van mediation.

 

WhatsApp Starten
Waar kunnen we je mee helpen?
Hey! Waar kan ik je mee helpen?